Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) zaprasza
na cykl konferencji:

„Aktywna Mobilność jako istotny czynnik rozwoju lokalnego
i regionalnego w nowej perspektywie finansowej UE
2014 – 2020”

 

Tematem konferencji będą kwestie systemowego podejścia do zagadnienia mobilności aktywnej, czyli wszelkich form przemieszczania się związanych z zaspokajaniem codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie energii ludzkiej (jak chodzenie pieszo czy jazda na rowerze) w powiązaniu ze środkami transportu publicznego. Poruszany będzie także temat bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Impreza ma na celu przygotowanie przedstawicieli samorządów lokalnych do efektywnego pozyskiwania środków z funduszy pozastrukturalnych UE na rzecz podnoszenia świadomości korzyści z promocji zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska i społeczności lokalnych sposobów zaspokajania potrzeb codziennej mobilności.

Ważnym elementem będzie podniesienie świadomości w kwestii poprawy sytuacji i komfortu poruszania się niechronionych uczestników ruchu drogowego (zwłaszcza pieszych i rowerzystów),
a także poprawę nie tylko obiektywnie mierzalnych wskaźników bezpieczeństwa, ale również subiektywnego poczucia bezpieczeństwa ogółu mieszkańców.

Konferencje są doskonałym miejscem do podejmowania wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowego, organizacji pozarządowych, firm – ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.

Serdecznie zapraszamy!

Domyślna treść artykułu.

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

Najbliższa konferencja:  

Elbląg

04.04.2014 r.
Program konferencji Zakończona

 

 

 

   
   

 
 
Organizator:
   
Współorganizator:

Biuro Regionalne Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Elblągu
We współpracy:

Miasta Elbląg
 
 
 
 
Konferencje współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Programu Europa Centralna ze środków projektu Central MeetBike.

 
   
Partner:


 
 
   
   
Kontakt:

w sprawach merytorycznych i organizacyjnych -
Rafał Glazik email: rglazik(at)mobilnosc.org

w przypadku kłopotów z rejestracją -
Piotr Walczukiewicz email: pwalczukiewicz(at)mobilnosc.org

 

14 stycznia 2016
Dziękujemy za udział w konferencji w Elblągu

Aktualności

design : alinazm@wp.pl